➡️?วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???นำโดย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 โซนเหนือ

➡️?พช เชียงใหม่ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 กลุ่มอำเภอโซนเหนือ

➡️?วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???นำโดย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 โซนเหนือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซนเหนือ ทั้ง 8 อำเภอ ( อำเภอแม่ริม แม่แตง เชียงดาว พร้าว เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง และแม่อาย)เข้าร่วม ณ เชียงดาวกู้ดวิว รีสอร์ต อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่??????

# พช เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว : รายงาน #

(Visited 33 times, 1 visits today)