?➡️?ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 : เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว??? โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2562

?➡️?ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 : เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว??? โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ???และแจ้ง (1.)ผลการประเมินการจัดระดับหมุ่บ้านท่องเที่ยว (2.) การรับรองข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค.) อำเภอพร้าว ประจำปี 2562 (3.) การคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 100 % ตามวาระผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (4.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ส. 2562 และร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอพร้าว การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอพร้าว โดยมี นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ชั้น 2??????

(Visited 27 times, 1 visits today)