?➡️?วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 : เวลา 09.30 น.➡️??? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว??? นำทีม➡️ พลังสตรีอำเภอพร้าว กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพร้าว ➡️เครือข่ายกองทุนแม่ ของแผ่นดินอำเภอพร้าว และ➡️ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว (ผู้นำ อช.) ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

?➡️?วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 : เวลา 09.30 น.➡️??? สำน [...]

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 : ช่วงบ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว??? โดย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???ให้การต้อนรับ➡️ คณะตรวจติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมการประชุมติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในเขตพื้นที่อำเภอพร้าว

?➡️?วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 : ช่วงบ่าย สำนักงานพัฒน [...]

อ่านต่อ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.?➡️?โครงการ“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6/2562

?➡️?โครงการ“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราช [...]

อ่านต่อ

?ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 : เวลา 09.30 น.➡️??? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ???ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว

?ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 : เวลา 09.30 น.➡️??? สำ [...]

อ่านต่อ

?วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 – 12:00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ให้การต้อนรับ โดยมีนายจักรพันธ์ ทองอ่ำ ปลัดอาวุโส อำเภอพร้าว กล่าวรายงานต้อนรับ คณะกรรมการคัดสรรฯ

?➡️พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น [...]

อ่านต่อ

?วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 : ???ช่วงเช้า อำเภอพร้าว ดำเนินการ การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100 %) ประจำปี 2561/2562 ของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ???➡️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียงที่มีการส่งเสริมและปฏิบัติเป็นรูปธรรมดีเด่นระดับอำเภอพร้าว จำนวน 3 ครัวเรือน และมอบต้นรวงผึ้งให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอพร้าว จำนวน 15 หมู่บ้านเพื่อนำปลูกในหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ก่อนวาระการประชุมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #????

?วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 : ???ช่วงเช้า อำเภอพร้า [...]

อ่านต่อ

?ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 : เวลา 09.30 น.➡️??? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท อำเภอพร้าว???จัดประชุมตามโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอพร้าว ประจำปี 2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ.) ระดับอำเภอ โดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอำเภอพร้าว ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน # ??????

?ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 : เวลา 09.30 น.➡️??? สำ [...]

อ่านต่อ

???ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชอำเภอพร้าว ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้??????

???ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]

อ่านต่อ