จ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว พร้อมด้วยชมรมอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอพร้าว ร่วมประเพณีสระเกล้าดำหัว นายอำเภอพร้าว

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว พร้อมด้วยชมรมอาสาพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

วันที่ 9-10 เมษายน 2562 : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี โดยส่งเสริมการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 การอบรมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ทั้ง 11 ตำบล กลุ่มเป้าหมาย สตรีอำเภอพร้าว จำนวน 440 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และ มีเวทีเสวนาการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง พลังสตรีพร้าวร่วมรณรงค์ หยุดเผาป่า ลดหมอกควัน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด

วันที่ 9-10 เมษายน 2562 :  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร [...]

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 : ช่วงเช้า โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว และผู้แทนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผ่านระบบ TV. พช. เรื่องการสื่อสารยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 :  ช่วงเช้า โดยสำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี โดยส่งเสริมการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 การอบรมอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย สตรีอำเภอพร้าว จำนวน 109 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 :  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภ [...]

อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินการประชุมตามโครงการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพร้าว โดยมี นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพร้าว ผู้แทนท่านนายอำเภอพร้าว เป็นประธานในการประชุม และนางนงเยาว์เทพอุโมงค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพร้าว

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 :  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 : ช่วงเช้า อำเภอพร้าว :ดำเนินการ การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100 %) ประจำปี 2561/2562 ของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียงที่มีการส่งเสริมและปฏิบัติเป็นรูปธรรมดีเด่นระดับอำเภอพร้าว จำนวน 2 ครัวเรือน โดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ก่อนวาระการประชุมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 : ช่วงเช้า อำเภอพร้าว :ดำเ [...]

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว :โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพร้าว เพื่อชี้แจงข้อราชการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์จังหวัดฯปีงบประมาณ 2562 และขอความร่วมมือ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค.) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดเก็บเป็นประจำทุก 2 ปี โดยในปีนี้อำเภอพร้าวกำหนดให้มีพื้นที่เป้าหมายในการจัดเก็บ จำนวน 97 หมู่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพ [...]

อ่านต่อ

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว : เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นำพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของ มารดา ของ นายยงยุทธ ศรีอ่อน ผู้ใหญ่บ้านบ้านหลวง ม.6 ต.โหล่งขอด โดยตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว:โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ และ นายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสุ่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) โดยมีคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหล่า กลุ่มละ 12 คน ณ บ้านเหล่า ม.3 ต.แม่แวน อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้ [...]

อ่านต่อ