วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ พร้อมด้วยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายหรือครัวเรือนยากจนที่สามารถพัฒนาได้ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปี 2562 และติดตามถามไถ่ ความเป็นอยู่ โดยมี นายไสว อุปเสน (ผู้นำ อช.) ชาย ต.แม่แวน เข้าร่วมการสำรวจด้วยในครั้งนี้ ณ พื้นที่ ม.4 บ้านป่าแขม และ ม.7 บ้านแม่พวก ต.แม่แวน อ.พร้าว

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ พร้อมด้วยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายหรือครัวเรือนยากจนที่สามารถพัฒนาได้ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปี 2562 และติดตามถามไถ่ ความเป็นอยู่ โดยมี นายไสว อุปเสน (ผู้นำ อช.) ชาย ต.แม่แวน เข้าร่วมการสำรวจด้วยในครั้งนี้ ณ พื้นที่ ม.4 บ้านป่าแขม และ ม.7 บ้านแม่พวก ต.แม่แวน อ.พร้าว //พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน//

(Visited 58 times, 1 visits today)