8 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมปราชญ์สัมมาชีพชุมชน 5 คนและครัวเรือนเป้าหมาย 20 ครัวเรือน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ (1.)บ้านศรีประดู่ ม.10 ต.แม่ปั๋ง(2.) บ้านทุ่งห้า ม.5 ต.ป่าตุ้ม (3.)บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ม.10 ต.แม่แวน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ (PGS) บ้านสหกรณ์ดำริ ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมปราชญ์สัมมาชีพชุมชน 5 คนและครัวเรือนเป้าหมาย 20 ครัวเรือน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ (1.)บ้านศรีประดู่ ม.10 ต.แม่ปั๋ง(2.) บ้านทุ่งห้า ม.5 ต.ป่าตุ้ม (3.)บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ม.10 ต.แม่แวน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ (PGS) บ้านสหกรณ์ดำริ ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างแรงจูงใจด้านอาชีพ และเสริมสร้างการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในอาชีพ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง //พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน//

(Visited 85 times, 1 visits today)