สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ พร้อมด้วยนางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ และนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำคณะปราชญ์สัมมาชีพชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย 20 ครัวเรือน ของบ้านสันคะมอก ม.1 ต.ป้าตุ้ม และ บ้านโป่ง ม.1 ต.บ้านโป่ง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ (PGS) บ้านสหกรณ์ดำริ ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ พร้อมด้วยนางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ และนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำคณะปราชญ์สัมมาชีพชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย 20 ครัวเรือน ของบ้านสันคะมอก ม.1 ต.ป้าตุ้ม และ บ้านโป่ง ม.1 ต.บ้านโป่ง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ (PGS) บ้านสหกรณ์ดำริ ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างแรงจูงใจด้านอาชีพ และเสริมสร้างการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในอาชีพ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง //พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน//

(Visited 174 times, 1 visits today)