สำนักงานพัฒนาชุมชอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพร้าว

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพร้าว เพื่อชี้แจงข้อราชการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562 และติดตามเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง และมีความถูกต้อง มีคุณภาพ และเสร็จภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในการประชุมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว //พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน//

(Visited 73 times, 1 visits today)