วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ พร้อมด้วยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายหรือครัวเรือนยากจนที่สามารถพัฒนาได้ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปี 2562 และติดตามถามไถ่ ความเป็นอยู่ โดยมี นายไสว อุปเสน (ผู้นำ อช.) ชาย ต.แม่แวน เข้าร่วมการสำรวจด้วยในครั้งนี้ ณ พื้นที่ ม.4 บ้านป่าแขม และ ม.7 บ้านแม่พวก ต.แม่แวน อ.พร้าว

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โ [...]

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ พร้อมด้วยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายหรือครัวเรือนยากจนที่สามารถพัฒนาได้ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปี 2562 และติดตามถามไถ่ ความเป็นอยู่โดยมี นางพิกุล งามเมือง (ผู้นำ อช.) หญิง ต.แม่แวน เข้าร่วมการสำรวจด้วยในครั้งนี้ ณ พื้นที่ ม.2/ม.3/ม.5/ม.6/ม.9/ม.10 ต.แม่แวน อ.พร้าว

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้า [...]

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมปราชญ์สัมมาชีพชุมชน 5 คนและครัวเรือนเป้าหมาย 20 ครัวเรือน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแพะพัฒนา ม.1 ต.เขื่อนผาก และ บ้านต้นกอก ม.4 ต.ป่าตุ้ม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ (PGS) บ้านสหกรณ์ดำริ ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพ [...]

อ่านต่อ

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมปราชญ์สัมมาชีพชุมชน 5 คนและครัวเรือนเป้าหมาย 20 ครัวเรือน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านม่วงหลวง ม.10 ต.เขื่อนผาก และ บ้านสันถนน ม.6 ต.ป่าตุ้ม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ (PGS) บ้านสหกรณ์ดำริ ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว  [...]

อ่านต่อ

8 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมปราชญ์สัมมาชีพชุมชน 5 คนและครัวเรือนเป้าหมาย 20 ครัวเรือน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ (1.)บ้านศรีประดู่ ม.10 ต.แม่ปั๋ง(2.) บ้านทุ่งห้า ม.5 ต.ป่าตุ้ม (3.)บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ม.10 ต.แม่แวน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ (PGS) บ้านสหกรณ์ดำริ ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว  [...]

อ่านต่อ

7 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมปราชญ์สัมมาชีพชุมชน 5 คนและครัวเรือนเป้าหมาย 20 ครัวเรือน ของบ้านไชยงาม ม.9 ต.แม่แวน และ บ้านหนองบัว ม.6 ต.แม่แวน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ (PGS) บ้านสหกรณ์ดำริ ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ พร้อมด้วยนางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ และนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำคณะปราชญ์สัมมาชีพชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย 20 ครัวเรือน ของบ้านสันคะมอก ม.1 ต.ป้าตุ้ม และ บ้านโป่ง ม.1 ต.บ้านโป่ง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ (PGS) บ้านสหกรณ์ดำริ ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โด [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพร้าว

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชอำเภอพร้า [...]

อ่านต่อ