สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ และนายอาทิตย์ ตาลผัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการและทฤษฎีที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสนใจ และปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านสบปั๋ง ม.4 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ และนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน มีการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness:GVH) ครั้งที่ 1 ณ บ้านทุ่งกู่ ม.2 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายอาทิตย์ ตาลผัด พร้อมด้วยนางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ และนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน มีการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness:GVH) ครั้งที่ 1 ณ บ้านแม่สายป่าเมี่ยง ม.7 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]

อ่านต่อ

คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ตำบลป่าตุ้ม ตำบลป่าไหน่ ตำบลสันทราย และตำบลบ้านโป่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 8 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 : คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ผู้รับผิดชอบงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ติดตามความก้าวหน้าในการจัดเก็บเล่ม (จปฐ.) พร้อมรับฟังปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงบ่าย สำนักงานพัฒนาชุมช [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ และนายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน มีการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness:GVH) ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้ [...]

อ่านต่อ