สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเขื่อนผาก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เกษตรกรผู้ทำไร่อ้อยจากจังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในการปฏิรูปที่ดิน Smart Farmer ปีงบ 2562 ของหน่วยงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัดกำแพงเพชร

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้า [...]

อ่านต่อ

โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว (ผู้นำ อช.) เข้าร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการดำเนินกิจกรรมของชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และมอบใบประกาศนียบัตรแก่อช./ผู้นำ อช.ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 ณ วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง (วัดเจ็ดยอด) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช) จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ และนายอาทิตย์ ตาลผัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการและทฤษฎีที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสนใจ และปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านทุ่งแดง ม.1 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ และนายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการและทฤษฎีที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสนใจ และปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านแพะพัฒนา ม.1 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ และนายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการและทฤษฎีที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสนใจ และปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านทุ่งห้า ม.5 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ และนายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการและทฤษฎีที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสนใจ และปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านสันคะมอก ม.1 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ และนายอาทิตย์ ตาลผัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการและทฤษฎีที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสนใจ และปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านสันปง ม.5 ต.สันทราย อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โ [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ และนายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน มีการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness:GVH) ครั้งที่ 1ณ บ้านแม่เหียะ ม.2 ต.แม่แวน อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้า [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ และนายอาทิตย์ ตาลผัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการและทฤษฎีที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสนใจ และปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านห้วยงู ม.1 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้า [...]

อ่านต่อ