นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน กิจกรรมเวทีที่ 2 “ติดตาม ถามไถ่”

วันที่ 30 มีนาคม 2561 : เวลา 09.00 น. นางสาวกรรณิการ์ ม [...]

อ่านต่อ

นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลบ้านโป่ง กิจกรรมเวทีที่ 2 “สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน”

วันที่ 28 มีนาคม 2561 : เวลา 09.00 น. นางนงเยาว์  เทพอุ [...]

อ่านต่อ

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน กิจกรรมเวทีที่ 2 “สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน”

  วันที่ 28 มีนาคม 2561 : เวลา 09.00 น. นางสาวกรรณ [...]

อ่านต่อ

นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานเปิดงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอพร้าว กิจกรรมวันสตรีสากล และได้มอบเกียรติบัตรแก่สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และมอบปัจจัยยังชีพแก่สตรีผู้ด้อยโอกาส โดยมีนางพรพิมล สิริเจริญพร ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพร้าว กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายสตรีอำเภอพร้าวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 220 คน

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์  วลัยใ [...]

อ่านต่อ

นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว ประธานเปิดงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอพร้าว สู่สัมมาชีพชุมชนและจัดงานวันสตรีสากล กิจกรรมสาธิตสัมมาชีพ เช่น การทำน้ำยาล้างจาน การผูกผ้า การจัดดอกไม้ เป็นต้น และร่วม ชม ชิม ช๊อป สินค้าจากสัมมาชีพ ชุมชนและตลาดประชารัฐ

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์  วลัยใ [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว และคณะทำงาน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ชั้น 2

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม พ [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ จากผู้ผลิต ประกอบการ OTOP ที่จำหน่ายสินค้าในตลาดประชารัฐอำเภอพร้าว

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม พ [...]

อ่านต่อ

นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางนงเยาว์  เท [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.พร้าว ร่วมต้อนรับ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการป้องกันหมอกควันไฟป่าและการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม  [...]

อ่านต่อ