นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ทั้งหมด 11 ตำบล พร้อมซักซ้อมแนวทางและเตรียมทีมวิทยากรของตำบลในขับเคลื่อนตามแผนการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ (Kick Off)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 09.30 น. นายชูชาติ บุญ [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับอำเภอ และระดับตำบล ทั้งหมด 11 ตำบล พร้อมซักซ้อมแนวทางในขับเคลื่อนตามแผนการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ (Kick Off) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ชั้น 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 09.30 น. นายชูชาติ บุญ [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ทั้งหมด 11 ตำบล ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ รุ่นที่ 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 09.30 น. นายชูชาติ บุญ [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรายงานผลและวางแผนการทำงานของปีงบประมาณ 2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 09.30 น. นายชูชาติ บุญ [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายไสว อุปแสน ผู้นำ อช. ตำบลแม่แวน ในโอกาสที่ลูกสาวเรียนจบในระดับปริญญาตรี จาก คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 16.30 น. นายชูชาติ  บุ [...]

อ่านต่อ

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 13.00 น. นางสาวกรรณิกา [...]

อ่านต่อ

นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านใหม่)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 09.30 น. นายอาทิตย์ ตาล [...]

อ่านต่อ

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ให้การต้อนรับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจาก กลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มาผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2561 : เวลา 09.30 น. นายชูชาติ บุญ [...]

อ่านต่อ