นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 09.00 น. นายอาทิตย์   ตาลผัด  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์  มณีหาญ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตุ้ม  อำเภอพร้าว รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน และจัดทำแผนชุมชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งจัดโดย เทศบาลตำบลป่าตุ้ม  ร่วมกับผู้นำชุมชน สภาองค์กรชุมชน ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  และหน่วยงานอื่ๆที่เกี่ยวข้อง

(Visited 51 times, 1 visits today)