นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ทั้งหมด 11 ตำบล โดยมีหัวหน้าทีมและเลขานุการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระดับตำบล และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมการประชุม พร้อมรายงานสรุปผลปัญหาและแนวทางการแก้ไขการทำงานในเวทีที่ 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 10.00 น. นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ทั้งหมด 11 ตำบล โดยมีหัวหน้าทีมและเลขานุการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระดับตำบล และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมการประชุม พร้อมรายงานสรุปผลปัญหาและแนวทางการแก้ไขการทำงานในเวทีที่ 1 การขับเคลื่อนตามแผนการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ (Kick Off) เมื่อว้นที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ชั้น 2 โดยมี  นายปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอาวุโส  เป็นประธานในที่ประชุมฯ

(Visited 64 times, 1 visits today)