โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เข้าชม 30 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  โดยมี ศ.ดร.พงษ์ศักด์ อังกสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักษามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมมอบนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวประชารัฐ และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการฝึกอบรม มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน จาก 10 หมู่บ้านเป้าหมาย โดยเป้าหมายอำเภอพร้าว ได้แก่ บ้านสหกรณ์ดำริ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแพร่ ณ โรงเเรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 30 times, 1 visits today)