ผู้แทนกลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายกิจกรรมพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าวร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ การประกวดการจัดร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพสตรี”ตามโครงการพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2 )

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ได้ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและเครือข่ายสตรีอำเภอพร้าว ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ปลูกเพื่อแม่พลังสตรีจังหวัดเชียงใหม่ พลังพอเพียงขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ครั้งที่ 2

วันที่ 28 สิงหาคม 2560  : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอพร้าวและทีมงาน ร่วมการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way Of Life) พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี 2560

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  : นายชูชาติ  บุญธรรม พัฒนา [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการจัดการกองทุนฯและส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนของอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับหมู่บ้านและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล

วันที่ 21 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  : นายชชาติ บุญธ [...]

อ่านต่อ

การติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ปี 2560 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว

วันที่ 22 สิงหาคม 2560  นายชูชาติ  บุญธรรม พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 : นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ