รับโล่รางวัล ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือขายพัฒนาชุมชนดีเด่น มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2560 (กิจกรรมรับโล่)

เข้าชม 88 ครั้ง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 :  นายชูชาติ  บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และนายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พร้อมด้วยผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น แต่ละประเภทเข้าร่วมรับโล่รางวัล ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือขายพัฒนาชุมชนดีเด่น  มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2560 (กิจกรรมรับโล่) ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลโหล่งขอด  นายทรงวุฒิ  นิติภักดิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด /หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น  เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด  นายยงยุทธ  ศรีออน  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด/ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น (หญิง) นางสาวสุพรรณี  แก้วตา  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลโหล่งขอด   โดยเข้าร่วมกิจกรรมมอบโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”  และผู้นำกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

(Visited 88 times, 1 visits today)