ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล และอำเภอ ฯ

เข้าชม 92 ครั้ง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560  :  พัฒนาการอำเภอพร้าว มอบหมายให้ นางสาวสลักจิต  สิทธิวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล และอำเภอ และโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 92 times, 1 visits today)