โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีบัญชี 2560

เข้าชม 27 ครั้ง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 : นางสาวสลักจิต  สิทธิวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางพรพิมล  สิริเจริญพร ผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีบัญชี 2560 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 27 times, 1 visits today)