สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ส่งเสริมการพัฒนาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอพร้าว

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ส่ [...]

อ่านต่อ

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เหียะ จำนวน 100 คน

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 : นางสาวสลักจิต  สิทธิวงค์ พร้อ [...]

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการระดับจังหวัดเพื่อวางแผนเสริมสร้างขีดความสามารถของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอฯ

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 : นางณัฐยา คำแสน นักวิชาการพัฒน [...]

อ่านต่อ

การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น (รอบตัดสิน)

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายณรงค์พัชญ์ นาค [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดตั้งศูนย์บริการชั่วคราวสาธิตและจัดสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดตั้งศูนย์บริการชั่วคราว [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น (รอบที่ 2) ณ บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 : นายชูชาติ  บุญธรรม  พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลโหล่งขอด โดยร่วมกับศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน “5 ภาคีการพัฒนาตำบลโหล่งขอด”

วันที่ 15 มิถุนายน 2560: นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ