ประกาศ : จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอ [...]

อ่านต่อ

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องแผนชุมชนแก่ผู้นำชุมชนตำบลป่าตุ้ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดทำแผนชุมชน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายชูชาติ  บุญธรรม  พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

ร่วมเป็นวิทยากรในเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายอาทิตย์  ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้ [...]

อ่านต่อ

ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการศึกษาดูงาน ณ โครงการพิเศษส่วนเกษตรเมืองงาย ในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรานินีนาถ

    ปกครองอำเภอพร้าวร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครู กศน. และตัวแทนเครือข่าย OTOP อำเภอพร้าว จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขามสุ่มเวียง ร่วมโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1”

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 : เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครู กศ [...]

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรม ” ตามรอยครูบา ฯ จิตอาสาพัฒนาเกื้อกูล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ” ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 (วันวิสาขบูชา) นายชูชาติ  บุญธรร [...]

อ่านต่อ