ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวิภารัตน์ มีพันธ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพธิ์ทอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน