โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย

พัฒนาการอำเภอโพธาราม

นางสาวปัทมา ศิริพิทักษ์ชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบประสานงาน
ตำบลเตาปูน ตำบลบางโตนด
เทศบาลตำบลเขาขวาง

นางสาวปาณิสรา สอนส้ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบประสานงาน
เทศบาลเมืองโพธาราม ตำบลธรรมเสน
ตำบลหนองกวาง ตำบลเขาชะงุ้ม

นางสาวศตมนธรณ์ ลี้เลอเกียรติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบประสานงาน
เทศบาลตำบลหนองโพ ตำบลสร้อยฟ้า
เทศบาลเจ็ดเสมียน

นางสาวอรวรรณ มุยเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบประสานงาน
เทศบาลตำบลบ้านเลือก
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
ตำบลท่าชุมพล

นางสาวผกามาศ วรรณโร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบประสานงาน
เทศบาลตำดอนทราย
ตำบลชำแระ
เทศบาลตำบลคลองตาคต

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ ชาตะวิทยากูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบประสานงาน
ตำบลดอนกระเบื้อง
เทศบาลบ้านสิงห์
ตำบลคลองข่อย

นางสาวฝนทิพย์ พรหมแก้ว

อาสาพัฒนาชุมชน

(Visited 1,026 times, 1 visits today)