โครงสร้างบุคคลากร

นางอังคณา ปะดุกา

พัฒนาการอำเภอโพธาราม

นางสาวปัทมา ศิริพิทักษ์ชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบประสานงาน
ตำบลเตาปูน ตำบลบางโตนด
เทศบาลตำบลเขาขวาง

นางสาวปาณิสรา สอนส้ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบประสานงาน
เทศบาลเมืองโพธาราม ตำบลธรรมเสน
ตำบลหนองกวาง ตำบลเขาชะงุ้ม

นางสาวศตมนธรณ์ ลี้เลอเกียรติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบประสานงาน
เทศบาลตำบลหนองโพ ตำบลสร้อยฟ้า
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

นางสาวผกามาศ วรรณโร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบประสานงาน
เทศบาลตำบลดอนทราย
ตำบลชำแระ
เทศบาลตำบลคลองตาคต

นายอภิสิทธิ์ จันทร์แพง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบประสานงาน
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ตำบลคลองข่อย

นางสาวฝนทิพย์ พรหมแก้ว

อาสาพัฒนาชุมชน

(Visited 1,195 times, 1 visits today)