ประวัติความเป็นมา

                                 

                                 ประวัติความเป็นมา

                                อำเภอโพธาราม ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง ลำน้ำสำคัญฝั่งตะวันตกของ ประเทศไทย มีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบ หลักฐานทางโบราณคดีสำคัญในแถบต้นน้ำของหุบเทือกเขา ทั้งแควใหญ่หรือแควศรี สวัสดิ์ และแควน้อยหรือแควไทรโยค ซึ่งทั้งสองแควนี้ไหลมารวมกันที่ตำบลปาก แพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนบริเวณแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่าน ตั้งแต่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จนมาถึงอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบ การตั้งถิ่นฐานของผู้คนสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัย ทราวดี ลพบุรี และอยุธยา ตลอดจนถึงรัตนโกสินทร์ ลุ่มน้ำแม่กลองอันอุดม สมบูรณ์ จึงไม่ได้ว่างเว้นจากการที่มนุษย์มาตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยมานับพันปี

                                สำหรับ การจัดตั้งอำเภอโพธาราม นั้น แต่เดิมอำเภอโพธาราม ตั้งที่ว่าการ อำเภออยู่ที่ปากคลองบางโตนด (ปัจจุบันอยู่ในท้องที่ตำบลบางโตนด) ฝั่งตะวัน ตกของแม่น้ำแม่กลองมีฐานะเป็นแขวง ซึ่งเรียกกันในสมัยนั้นว่า แขวงเจ็ด เสมียน ขึ้นการปกครองต่อจังหวัดราชบุรี ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ.ใดไม่มี หลักฐานแน่ชัด จนกระทั่ง พ.ศ.2438 (ร.ศ.114) ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ย้ายที่ตั้งที่ว่าการอำเภอโพธาราม จากปากคลองบาง โตนด มาอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำแม่กลองในท้องที่ตำบลโพธาราม เยื้องกับ บริเวณวัดเฉลิมอาสน์ในปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2495 ก็ได้ ย้ายที่ว่าการอำเภออีกครั้ง เนื่องจากบริเวณที่ตั้งเดิมนั้นเมื่อถึงฤดูน้ำ หลาก กระแสน้ำไหลเชี่ยวมากเซาะตลิ่งพังทุกปี ทำให้สถานที่แคบลง ดังนั้นจึง ได้ย้ายมาสร้างใหม่บริเวณด้านทิศตะวันออกของสถานีรถไฟโพธาราม อันเป็นที่ ตั้งของอาคารที่ว่าการอำเภอ ในปัจจุบัน

                                ที่ตั้งและอาณาเขต

                                อำเภอโพธารามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

             ทิศเหนือ             ติดต่อกับ         อำเภอท่าม่วง (จังหวัดกาญจนบุรี) และอำเภอบ้านโป่ง

            ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         อำเภอเมืองนครปฐม (จังหวัดนครปฐม) และอำเภอบางแพ

            ทิศใต้                  ติดต่อกับ         อำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอเมืองราชบุรี

            ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         อำเภอจอมบึง 

 

อำเภอโพธารามแบ่งพื้นที่เป็น 19 ตำบล 156 หมู่บ้าน 10 ชุมชน

 

  1. โพธาราม                 11. ชำแระ             

  2. ดอนกระเบื้อง           12. สร้อยฟ้า

  3. หนองโพ                 13. ท่าชุมพล

  4. บ้านเลือก                 14. บางโตนด       

  5. คลองตาคต            15. เตาปูน           

  6. บ้านฆ้อง                 16. นางแก้ว          

  7. บ้านสิงห์                 17. ธรรมเสน

  8. ดอนทราย              18. เขาชะงุ้ม         

  9. เจ็ดเสมียน             19. หนองกวาง     

  10. คลองข่อย

คำขวัญอำเภอโพธาราม

"คนสวยโพธาราม   งดงามน้ำใจ
ค่ายหลวงบ้านไร่     หนังใหญ่วัดขนอน
ที่นอนนุ่มชั้นนำ       ถ้ำค้างคาวร้อยล้าน
งามตุ๊กตาน่าพิศ      จิตกรรมฝาผนัง"

(Visited 6,822 times, 19 visits today)