ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพธาราม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน