NTS ฟาร์ม ปลอดภัย

เข้าชม 76 ครั้ง

บ้านเลขที่ 2 บ้านคลองฟัก หมู่ที่ 11 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130 โทร 087 – 1951684


เจ้าของกิจการ นายอธิวัฒน์ โนนไธสงค์
รหัสกิจการ 660600033 ปีที่ขึ้นทะเบียน 2561
รหัสผลิตภัณฑ์ 6606000331 ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (ผลิตผลเกษตรแปรรูป)
ผลการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ D กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา

 

(Visited 76 times, 1 visits today)