หมู่บ้านสารสนเทศชุมชน

หมู่บ้านสารสนเทศชุมชน

 แนวทางการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศฯ ระดับจังหวัด/อำเภอ เป้าหมาย 

 • ผู้นำ และคนในหมู่บ้าน  มีความสนใจ  ใฝ่รู้  และให้ความสำคัญกับ  ICT และการจัดการข้อมูล    เพื่อนำใช้ประโยชน์
 • เป็นหมู่บ้าน ที่ได้รับการสนับสนุน  และมีการประสานงาน/บูรณาการงาน  งบประมาณร่วมกันกับส่วนราชการ  อบต. เทศบาล ฯลฯ  ในด้านการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
 • ม่เป็นหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัดและอำเภอ ที่ได้ดำเนินการแล้วในปีพ.ศ. 2555 – 2559 

การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 

 • หมู่บ้านสารสนเทศฯระดับจังหวัด ให้จังหวัดเป็นผู้รวบรวมและจัดเก็บเล่มสรุปผลการดำเนินงานฯ ส่งกรมฯภายใน 10 มิถุนายน 2560 (ส่งเล่มเอกสาร ซีดีบรรจุไฟล์ถอดบทเรียน)

เป้าหมาย

1) มีรูปแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2) เครือข่ายพัฒนาสารสนเทศชุมชน

3) แนวทางการสนับสนุนและขยายผลการจัดการสารสนเทศชุมชน 

ขับเคลื่อนการทำงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีกระบวนการทำงาน5 กระบวนการดังนี้ 

  กระบวนการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1 สร้างความเข้าใจร่วมกัน   ประเด็น–>ความสำคัญของข้อมูล+การใช้ประโยชน์ข้อมูล1)      หมู่บ้านมีข้อมูลอะไรบ้าง (ข้อมูล จปฐ. กชช. 2คฯลฯ)2)      ข้อมูลที่มีบอกให้ทราบถึงอะไร (สภาพหมู่บ้าน  คุณภาพชีวิต  สภาพปัญหาต่างๆ  สถานะทางเศรษฐกิจ  ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ฯลฯ)3)      หมู่บ้านนำข้อมูลที่มีไปใช้ประโยชน์อะไร (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเมินสถานะหมู่บ้าน ประเมินจัดระดับการพัฒนา ฯลฯ)
2 กำหนดความต้องการร่วมกันหมู่บ้าน ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศของคนในหมู่บ้าน  และออกแบบระบบสารสนเทศของหมู่บ้านโดยใช้การมีส่วนร่วม และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
3 ร่วมกันจัดทำสารสนเทศ1)      รวบรวมข้อมูลของหมู่บ้าน2)      จัดประเภทข้อมูล ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการคมนาคม ฯลฯ เลือกรูปแบบสารสนเทศที่หมู่บ้านต้องการจัดทำ (เอกสารแผนภาพ กราฟฯลฯ)3)      วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนให้เป็นสารสนเทศชุมชน นำไปวางแผน จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาชุมชนจากสารสนเทศที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ มองหาแหล่งงบประมาณที่จะนำมาสนับสนุนในการดำเนินโครงการฯ

4)      ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯ

4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ประเด็น  “ความสัมพันธ์ระหว่าง-ข้อมูล-สารสนเทศ-รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR)-รายงานการพัฒนาตำบล(TDR)”  ผลสำเร็จ/ การปรับปรุงวิธีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
5 เผยแพร่และบำรุงรักษา1)      หมู่บ้าน นำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ2)      หมู่บ้าน ประสานหน่วยงานและองค์กรในชุมชนให้มารองรับการดำเนินงานของระบบสารสนเทศชุมชนที่พัฒนาขึ้น เพื่อบำรุงรักษาให้ระบบสารสนเทศมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 • ข้อมูล สร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน

–  ข้อมูลดิบ จัดเก็บข้อมูล พัฒนาการจัดเก็บ มีข้อมูลที่ครอบคลุมครบถ้วน เป็นความจริงสามารถอ้างอิง เชื่อถือได้และทันเหตุการณ์ ทันสมัย

–  ระบบข้อมูล จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลหมู่บ้าน หาความรู้ใหม่ๆเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลหมู่บ้าน

 • ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ใช้ IT ในการ จัดระบบข้อมูล ออกแบบระบบข้อมูล จัดการสารสนเทศ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บองค์ความรู้ ออกแบบการแสดงผล
 • ใช้เว็บไซต์ในการสื่อสาร ส่งเสริมการตลาด สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ค้นหาข้อมูล สร้างกระบวนการเรียนรู้
 • ผู้นำชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่
 • หน่วยงานภาคีพัฒนา สถาบันการศึกษา สนับสนุนด้านเทคโนโลยี และร่วมออกแบบรูปแบบการทำงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ทีมงาน สร้าง team work ให้สามารถบูรณาการร่วมกันได้ในทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิต (1 หมู่บ้าน ต้องมีอย่างน้อย 1 ด้าน)

ในการจัดทำหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ คณะทำงานฯ จำเป็นต้องหาจุดเด่นของข้อมูลสารสนเทศของหมู่บ้านที่สามารถนำข้อมูลสารสนเทศนั้นมาใช้พัฒนาหมู่บ้านสู่การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน โดยนำสารสนเทศชุมชน ที่วิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะ ร่วมกันของคณะทำงานฯ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ได้อย่างน้อย 1 ด้านเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมชน ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม สารสนเทศที่จัดทำขึ้นนี้จะเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เป็นการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อชุมชนอื่นๆ ต่อไป  โดยพิจารณาว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะแล้วนั้นสามารถส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านใดบ้างต่อคนในชุมชน จาก 5 ด้าน ( 1 หมู่บ้านต้นแบบฯ ต้องมีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างน้อย  1 ด้าน) สารสนเทศที่จัดทำขึ้นนี้จะเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  ดังนี้

 • 1) สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
 • 2) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาอาชีพ (การผลิต การตลาด การจัดการ)
 • 3) สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน (ทุนที่เป็นเงิน และทุนที่ไม่ใช่เงิน)
 • 4) สารสนเทศเพื่อการจัดการชุมชน (สร้างภูมิคุ้มกัน)
 • 5) สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงชุมชน
 • รูปแบบของการสรุปผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด ปี 2560 

          รูปแบบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เป็นข้อมูลที่แสดงขั้นตอนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามขั้นตอนของกิจกรรมหมู่บ้านสารสนเทศฯ สรุปขั้นตอน     ในส่วนของเนื้อหาเพื่อความครบถ้วนของข้อมูล เป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้

 1. ความเป็นมาของโครงการ
 2. กระบวนการและขั้นตอนการขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศฯ พิจารณาดำเนินการอย่างไร

2.1 ระดับอำเภอ

เช่น มีคณะทำงาน, แผนการดำเนินงาน,  การประชุม/การสั่งการ  การติดตามผล/        การรายงานผลการดำเนินงานฯ  เป็นต้น

2.1.1) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างไร

2.1.2 มีการการแลกเรียนรู้ร่วมกันอย่างไร

2.1.3 มีการกำหนดความต้องการและวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่

มีในชุมชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ร่วมกันอย่างไร

2.1.4 รูปแบบของระบบสารสนเทศที่หมู่บ้านใช้มีลักษณะเป็นอย่างไร

2.1.5 รูปแบบการเผยแพร่และการดูแลรักษา

2.1.6 ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานตามโครงการฯ ประสบความสำเร็จ

2.1.7 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการฯ

2.2 ผลการดำเนินงานตามโครงการฯ เกิดผลอะไรบ้างกับชุมชน

2.2.1 หมู่บ้านนำสารสนเทศที่จัดทำขึ้นไปใช้ประโยชน์หรือไม่/อย่างไร

2.2.2 ผลที่เกิดขึ้นต่อครัวเรือน/ชุมชนจากการดำเนินโครงการฯ

– ด้านเศรษฐกิจ/ สังคม วัฒนธรรม/ สิ่งแวดล้อม  ฯลฯ

2.3 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน

ข้อมูลที่แสดง ในส่วนนี้สามารถนำข้อมูลจาก ข้อมูลรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) มาใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้อมูลประชากร ที่ตั้งของหมู่บ้าน อาชีพหลัก วัฒนธรรม สังคม สภาพทางเศรษฐกิจ แหล่งเงินทุน/กองทุนที่มีในชุมชน ฯลฯ

(Visited 133 times, 1 visits today)