ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.)

ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.)

ระบบมาตรฐานงานชุมชน(มชช.)

จากการพัฒนาที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เข้าไปมีส่วนกำหนดแนวทางการพัฒนาในลักษณะผู้ให้ และจะคำนึงถึงการเข้าร่วมตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานตนเองเป็นหลัก ทำให้มีการพัฒนาแบบแยกส่วน ต่างคนต่างทำ เป็นการพัฒนาที่มุ่งตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานเป็นหลัก แต่เมื่อสังคมไทยได้เผชิญกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ แนวทางการแก้ปัญหาของรัฐและสังคม จึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ประเมินผลการพัฒนา โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้กำหนดตัวชี้วัด จึงได้เกิดแนวคิด ระบบการวัดและประเมินผลที่ชุมชนเป็นผู้กำหนดและนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยชุมชนอย่างแท้จริง เรียกว่า “ระบบมาตรฐานงานชุมชน”

ชุมชนเข้มแข็ง เกิดขึ้นจากชุมชน มีผู้นำที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน มีกลุ่ม/องค์กรชุมชน ที่บริหารจัดการที่ดี มีกิจกรรมต่อเนื่อง มีการเคลื่อนไหวทางการพัฒนา มีการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ และมีกระบวนการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ มีเครือข่ายองค์กรชุมชน คือความหลากหลายขององค์กร เกิดความร่วมมือเพื่อกิจการสาธารณะ มีการประสานงานสองทางที่เท่าเทียม และมีการแลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน

ดังนั้น “ระบบมาตรฐานงานชุมชน” หรือ “มชช.” จึงเป็นเครื่องมือสำหรับ ผู้นำ กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และ ชุมชน ใช้เพื่อทำให้รู้จักตนเอง ประเมินและพัฒนาศักยภาพตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนร่วมกับภาคีการพัฒนา โดยการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา รวมกำหนดทิศทางการพัฒนา ที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเป็นระบบ

กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน มชช.

1. ผู้นำชุมชน
2. กลุ่ม/องค์กรชุมชน
3. เครือข่ายองค์กรชุมชน
4. ชุมชน

ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ

1. ผู้นำชุมชน รู้จักตนเอง สามารถพัฒนาตนเองอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง
2. กลุ่ม/องค์กรชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม รู้จักตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง และ สมาชิก อย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง
3. เครือข่ายองค์กรชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ประสานการทำงานภายในเครือข่าย รู้จักตนเอง สามารถพัฒนาตนเองอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง
4. ชุมชน เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนอย่างมีทิศทาง มีช่องทางสะท้อนปัญหา ความต้องการ ของคนในชุมชน สามารถบริหารจัดการุมชนโดยใช้ทุนทางสังคมของชุมชนและประสานการสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาอย่างเหมาะสม นำไปสู่ความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้

คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้นำชุมชน มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับนับถือของคนในชุมชน มีตำแหน่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
2. กลุ่ม/องค์กรชุมชน มีมติของสมาชิกกลุ่ม/องค์กรชุมชน ในการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน
3. เครือข่ายองค์กรชุมชน มีมติของสมาชิกเครือข่าย ในการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน
4. ชุมชน มีอาณาเขตพื้นที่แน่นอน มีมติประชาคมในการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้นำชุมชน    

* ใบสมัคร
* รูปถ่าย 1 รูป
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* สำเนาบัตรประชาชน
(หากมี) รายชื่อคณะที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำการพัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานงานชุมชน เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกชุมชนก็ได้

กลุ่ม / องค์กรชุมชน

ใบสมัคร
* บันทึกการประชุมกลุ่ม/องค์กรชุมชนที่มีมติของสมาชิกในการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน
* รายชื่อทีมนำการพัฒนา ซึ่งคัดเลือก / สรรหาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ในกิจกรรมการพัฒนา จำนวนตามความเหมาะสม
(หากมี) รายชื่อคณะที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำการพัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานงานชุมชน เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกชุมชนก็ได้

 เครือข่ายองค์กรชุมชน

* ใบสมัคร
* บันทึกการประชุมเครือข่ายที่มีมติของสมาชิกเครือข่าย ในการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน
* รายชื่อทีมนำการพัฒนา ซึ่งคัดเลือก / สรรหาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ในกิจกรรมการพัฒนา จำนวนตามความเหมาะสม
(หากมี) รายชื่อคณะที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำการพัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานงานชุมชน เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกชุมชนก็ได้

 ชุมชน

* ใบสมัคร
* บันทึกประชาคมชุมชน ที่มีมติของสมาชิกชุมชน ในการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน
* รายชื่อทีมนำการพัฒนา ซึ่งคัดเลือก / สรรหาจากบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถ ในกิจกรรมการพัฒนา จำนวนตามความเหมาะสม
(หากมี) รายชื่อคณะที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำการพัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานงานชุมชน เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกชุมชนก็ได้

ขั้นตอนการพัฒนาตนเองสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน

1. สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน (รายละเอียดการสมัครกล่าวแล้ว)
2. สร้างเครื่องชี้วัดการพัฒนาตนเอง ซึ่งตัวชี้วัดนี้สะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ที่ตนเองต้องการไปให้ถึง
3. ทำแผนพัฒนาตนเอง ตามตัวชี้วัด
4. พัฒนาตนเองตามแผน เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด
5. ประเมินตนเอง ตามตัวชี้วัด เป็นระยะๆ เช่น ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ปี
6. สรุปผลการประเมินตนเอง
7. เสนอผลการประเมินตนเองต่อ มชช. อำเภอ

(Visited 32 times, 1 visits today)