พจ 0019/ว1222 10 เมษายน 2561 ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) และนักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่ม/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาฯ/นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

(10/04/2561)

พจ 0019/ว1223 10 เมษายน 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(10/04/2561)

พจ 0019/ว698 23 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(23/02/2561)

พจ 0019/ว666 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการผลิต บรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการรายใหม่ ตามโครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ Start Up คนรุ่นใหม่ หัวใจ OTOP

(21/02/2561)