โครงสร้างบุคคลากร

นางพัชรินทร์ หัตถา

พัฒนาการอำเภอโพทะเล

นางรัตติยา ม่วงพรหม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอนุสรา ชื่นเทศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกฤษฏา ก๋าใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายภูไท ศรีเสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวพัทยา อินแตง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวยลระวี ณ อำภัย

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 1,103 times, 1 visits today)