ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอโพทะเล ประจำไตรมาสที่ 4/2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565
▪️เวลา 9.30 น.
🔶 นางโสภา บุญยืน พัฒนาการอำเภอโพทะเล มอบหมายนางสาวสุภาพร ศิลาพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวณัฐมน จินาโส นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอโพทะเล ประจำไตรมาสที่ 4/2565 เพื่อแจ้งวาระของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ที่จะครบวาระในวันที่ 30 กันยายน 2565 และเรื่องการคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 พร้อมจัดทำผลการปฏิบัติงานของไตรมาส 4
      ในการนี้ชมรมผู้นำอช. อำเภอโพทะเล ได้มอบเงินช่วยเหลือ นายจตุพร จันทร์พรม ประธานผู้นำอช. ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1,000 บาท
📍 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
👩🏻‍💻ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สพอ.โพทะเล
<img class="gewbibgg" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
(Visited 27 times, 1 visits today)