สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อมูลสารสนเทศ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองแขม หมู่ 5 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นายยงยุทธ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอโพทะเล ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. นางพัชรินทร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างบุคลากร พช.รุ่นใหม่ : CD Talent ณ บ้านบ่มเพาะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ นายสุพจน์ โคมณี อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายภคพล  เป็นใจ (นักวิชา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ณ หมู่ 6 บ้านใหม่ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ติดตามให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e – GP ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพั [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นางพัชริ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ณ หมู่ 1 บ้านไร่ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นางพัชรินท [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอโพทะเลเยี่ยมชมสวนเกษตรแบบผสมผสาน ณ หมู่ 5 บ้านบางพล้อ ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางพัชรินทร [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นางพัชริน [...]

อ่านต่อ