สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานกองทุนและองค์กรการเงินชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2560 นางพัชรินทร์  หัตถา (พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

นางสาวอนุสรา ชื่นเทศ นายภูไท ศรีเสน และนายกฤษฎา ก๋าใจ (นักวิชาการพัฒนาชุมชน) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาการระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2560 นางสาวอนุสรา  ชื่นเทศ (นักว [...]

อ่านต่อ

นายภูไท ศรีเสน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) เป็นตัวแทนข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2560 นายพงศ์ศักดิ์  สอาดบุญเรือง [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอโพทะเล ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพลังประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ แม่น้ำพิจิตร หมู่ 2 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 นางพัชรินทร์  หัตถา (พัฒ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) แก่ผู้บันทึกข้อมูลของตำบล รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร์  หั [...]

อ่านต่อ

นางสาวชโรธร เดือนตะคุ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 นางสาวชโรธร  เดือนตะคุ (นัก [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล ณ CK Convention Hall Phichit อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 นางพัชรินทร์  หัตถา (พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางพัชรินทร์ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 น. นางพัชรินทร์ [...]

อ่านต่อ