สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางพัชรินทร์   [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จัดโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น. นางพัชรินทร์  ห [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลท้ายน้ำ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร์  หั [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอโพทะเล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ส่วนอำเภอโพทะเล (อชก.ส่วนอำเภอ) จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2560 ณ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางพัชรินทร์  ห [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล ที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางพัชรินทร์ [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร์ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ลงพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อให้การสนับสนุน ติดตาม กลุ่มสัมมาชีพชุมชน “กลุ่มสานตะกร้าปอเฮ”

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางพัชรินทร์  หัต [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพทะเล

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร์  หัตถ [...]

อ่านต่อ