สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 นางพัชรินทร์  หัตถา (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอโพทะเล) มอบหมายให้นางสาวเกศินี  พุ่มเพชรสา (นักวิชาการพัฒนาชุมชน) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล และคณะ ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อชี้แจงการได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

(Visited 86 times, 1 visits today)