สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 นางพัชรินทร์  หัตถา (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพทะเล) มอบหมายให้นายกฤษฎา  ก๋าใจ (นักวิชาการพัฒนาชุมชน) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จังหวัด ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

(Visited 58 times, 1 visits today)