สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวอนุสรา  ช [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมซักซ้อม ขับเคลื่อนโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายกฤษฎา  ก๋ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ณ CK Convention Hall อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นางรัตติยา  ม [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2560

วันจันทน์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายภูไท  ศรีเ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ รีสอร์ตฯ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. นายภูไท  ศร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จัดประชุมชี้แจงการขอสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 น. นางสาวอนุส [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จัดกิจกรรม “การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต” (Way of life) ตำบลบางคลาน

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายกฤษฎา  ก [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ณ จังหวัดนนทบุรี

วันจันทน์ที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายภูไท  ศรี [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายภูไท  ศร [...]

อ่านต่อ