สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จัดโครงการอบรมครูฝึกระดับตำบล การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 นางสาวอนุสรา  ชื่นเทศ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพทะเล) จัดโครงการอบรมครูฝึกระดับตำบล “การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)” มีผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ในพื้นที่อำเภอโพทะเล เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 221 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

(Visited 41 times, 1 visits today)