สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมติดตาม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ณ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 นายภูไท  ศรีเสน และนายกฤษฎา  ก๋าใจ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมติดตาม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ณ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

(Visited 54 times, 1 visits today)