สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล นำเสนอข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ณ ตำบลท้ายน้ำ ตำบลท่าเสา และตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายกฤษฎา  ก๋าใจ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรประจำตำบลท่าเสา และตำบลบางคลาน) และนายภูไท  ศรีเสน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรประจำตำบลทะนง และตำบลท้ายน้ำ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล นำเสนอข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ที่ได้บันทึกและประมวลผลเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหนองตะแบก ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

(Visited 86 times, 1 visits today)