สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น นายภูไท  ศรีเสน และนายกฤษฎา  ก๋าใจ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบเปียกสลับแห้ง จัดโดยศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก โดยการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่อำเภอโพทะเล ร่วมแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ขยายตัวสูงขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าบ้านหนองแขม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

(Visited 48 times, 1 visits today)