ประกาศ

พจ 0019/ว1222 10 เมษายน 2561 ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) และนักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่ม/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาฯ/นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

พจ 0019/ว1223 10 เมษายน 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561