ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)กิจกรรมย่อยที่ 1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายยรรยง พรมศร นายอำเภอโพธิ์ตาก เ [...]

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โดยดำเนินการสาธิต และจัดทำแซนวิสปลา จำนวน 9 จุด ณ แปลงสาธิตโคกหนองนา อำเภอโพธิ์ตาก

วันที่18พฤศจิกายน 2564 นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเ [...]

การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายวิจิตร  อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำ [...]