โครงสร้างบุคคลากร

นายวิจิตร อินทสิทธิ์

พัฒนาการอำเภอโพธิ์ตาก

นางผ่องพักตร์ นิตยารส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเดือนเพ็ญ พันนารัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 387 times, 1 visits today)