ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพธิ์ตาก กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย แยกออกมาจากอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 โดยรวมเอาพื้นที่ 3 ตำบล เข้าด้วยกัน จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโพธิ์ตาก ได้แก่ ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลด่านศรีสุข ตำบลโพนทอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต.  1,153 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

มีถนนลาดยางและถนนลูกรังเชื่อมต่อไปยังเขตหมู่บ้าน ตำบล อำเภอได้สะดวก

ผลิตภัณฑ์

ถั่วอบสมุนไพร ถั่วคั่วทราย ทอเสื่อเขียวสด มูลไส้เดือนอีคิวฟาร์ม สวนมะนาวเกษตรตามอำเภอใจ ข้าวแตนน้ำแตงโม ข้าวฮางงอก แจ่วหนังเค็ม ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าพื้นเมือง เครื่องจักรสาร ไม้กวาดทางมะพร้าว
ลูกประคบสมุนไพร ทอเสื่อกก หน่อไม้ลอยฟ้า/หน่อไม้ดอง ดอกไม้จันทน์ ผลไม้ตามฤดูกาล สัปปะรดกวน

 

พื้นที่

ตั้งอยู่ทิศใต้ของกิ่งอำเภอโพธิ์ตาก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านกาหม ตำบลโพนทอง และบ้านศูนย์กลาง ตำบลด่านศรีสุข กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 
ทิศใต้ ติดกับ ลำห้วยทอน ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ลำห้วยโมง ตรงข้ามบ้านกรวด ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ลำห้วยทอน ตรงข้ามบ้านคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

 

น้ำตกห้วยหินขาว เป็นน้ำตกที่ไหลจากสันเขาจากที่สูงลงมาสู่แอ่งน้ำด้านล่าง ตัวน้ำตกมีลักษณะที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณรอบๆน้ำตกมีพรรณไม้นานาๆชนิด ปัจจุบันน้ำตกห้วยหินขาวได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัด หนองคาย

 

(Visited 1,144 times, 1 visits today)