โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)กิจกรรมย่อยที่ 1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

วันที่ 21 เมษายน 2565
นายยรรยง พรมศร นายอำเภอโพธิ์ตาก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)กิจกรรมย่อยที่ 1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านโพธิ์ตากโดยวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ /การประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชนและชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งกำหนดดำเนินการ ณ บ้านโพธิ์ตาก ตำบลโพธิ์ตาก เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย
ในการนี้ นายภควัตร คำพวง ผู้นวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายได้ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยนายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ตา เป็นผู้กล่าวรายงาน
📷📝ภาพ/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

(Visited 64 times, 1 visits today)