ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในครั้งนี้ได้เชิญว่าที่พันตรีอภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอโพธิ์ตากให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมครั้งนี้
โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ตาก ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

(Visited 7 times, 1 visits today)