นายวิจิตร อินทสิทธิ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพธิ์ตาก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ตากจังหวัดหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย photak วันที่ 08 พ.ค. 2565

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)กิจกรรมย่อยที่ 1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย photak วันที่ 08 พ.ค. 2565

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)กิจกรรมย่อยที่ 1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายยรรยง พรมศร นายอำเภอโพธิ์ตาก เ [...]