พช.โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 6 ครั้ง

6 ธันวาคม 2565 นางสาวนงค์เยาว์ พรหมทา พัฒนาการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มอบหมายทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและ ทีม ดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ ศาลาประชาคม บ้านอีเซ ม.5 ต. อีเซ ซึ่งเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่จัดตั้งขึ้น ตามโครงการ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์ฯ และเป็นกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่ดำเนินงานตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
โครงการดังกล่าวนี้ ถือเป็นกระบวนการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเสริมสร้างการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งทำให้ผู้เกี่ยวข้องทราบสภาวะและสถานะทางการเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้สามารถวางแผนการพัฒนาให้กลุ่มฯ มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งต่อไป
#พัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษนครแห่งความสุข
# 60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
# สารสนเทศโพธิ์ศรีสุวรรณ รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)